Privacy Policy

GRACY neemt je privacy zeer serieus en gebruikt en verwerkt je gegevens op een veilige manier. In dit Privacy Statement wordt toegelicht welke gegevens er verwerkt worden en met welk doel dit gebeurt. Tevens kan in dit Privacy Statement gelezen worden welke rechten je hebt met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij raden je aan dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen. Voor vragen of informatie kun je te allen tijde contact opnemen met info@gracy.nl.

Wie is Gracy?

GRACY is een webshop, kantoorhoudende te Achterstraat 15 (5388 TN) te NISTELRODE, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17187631. GRACY is volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe verkrijgt Gracy uw persoonsgegevens?

GRACY verkrijgt je gegevens doordat jij deze gegevens aan ons verstrekt via de website.

Wat zijn je rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over rechten met betrekking tot je gegevens en de verwerking hiervan;

  • Inzage: Je kunt je persoonsgegevens te allen tijde bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Indien je de persoonsgegevens wil inzien die door GRACY zijn vastgelegd, kun je hiertoe een verzoek indienen door te mailen naar info@gracy.nl.
  • Wijzigen: Indien je veranderingen wil aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek (en je kunt deze niet veranderen in je account), kun je hiertoe een verzoek indienen bij GRACY. Je kunt verzoeken dat GRACY je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
  • Beperken van de verwerking: Je hebt, onder bepaalde voorwaarden, recht om GRACY te verzoeken de verwerking van je gegevens te beperken.
  • Recht van bezwaar: Indien een bepaalde verwerking op grond van het gerechtvaardigd belang van GRACY of een derde plaatsvindt, heb je recht om bezwaar te maken tegen de desbetreffende verwerking.
  • Gegevensoverdracht: Je hebt het recht je persoonsgegevens van GRACY te verkrijgen. GRACY zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
  • Toestemming intrekken: In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming nodig is, heb je te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit heeft voor het verleden geen gevolgen, echter betekent dit wel dat die gegevens dan niet meer verwerkt mogen worden door ons. Dit kan als gevolg hebben dat GRACY bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Hoe gebruikt Gracy je gegevens?

Hieronder is in een overzicht weergeven voor welke doeleinden GRACY persoonsgegevens van jou verwerkt. Hierbij wordt steeds aangegeven welke gegevens GRACY voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, is alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van de overeenkomst tussen jou en GRACY. Indien GRACY gebruikt maakt van externe dienstverlening en deze derden toegang nodig hebben tot persoonsgegevens om deze diensten uit te voeren, worden er met deze derden contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen overeengekomen om te zorgen dat deze derden de gegevens van de consument alleen gebruiken of verwerken voor de met GRACY afgesproken doeleinden.

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, klantnummer, bestelling nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk is voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandeling klachten
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, klantnummer, bestelling nummer, inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk is voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, klantnummer, bestelling nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk is voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, accountnummer, bestelling nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk is voor dit doeleinde

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, accountnummer, bestelling nummer, bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk is voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, accountnummer, bestelling nummer, bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk is voor dit doeleinde